Show simple item record

Ceramic balsamaria-bottles: The example of Viminacium

dc.creatorNikolić, Snežana
dc.creatorRaičković, Angelina
dc.date.accessioned2022-05-10T11:15:15Z
dc.date.available2022-05-10T11:15:15Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn0350-0241
dc.identifier.urihttp://rai.ai.ac.rs/handle/123456789/79
dc.description.abstractMeđu brojnim keramičkim formama nađenim na prostoru Viminacijuma, osobenošću se izdvaja grupa posuda koje se u literaturi, uglavnom, nazivaju balsamarijima. Mada su po obliku često slične staklenim balsamarijima, većini primeraka obrađenih u ovom radu bi, prevashodno zbog većih dimenzija, više odgovarao termin boce. Najraniji balsamariji (ampullae), odnosno male boce javljaju se u helenističkom i ranorimskom periodu, u oblastima Mediterana, na širokom prostoru od Palestine do Španije. Izrađivani su od keramike i njihova visina, najčešće, nije prelazila 10 cm. Do sada najdetaljniji pregled ovih najranijih balsamarija uradila je V. Andersen-Stojanović, pri čemu su razmatranja o njihovoj funkciji i hronologiji zasnovana na primercima nađenim na nekropolama Stobija, kao i ranije publikovanim nalazima sa Atinske Agore iz Korinta, Argosa i Sarda. Stakleni balsamariji, čiji se početak proizvodnje vezuje za sredinu I veka stare ere, već krajem istog stoleća skoro u potpunosti potiskuju sa tržišta one izrađene od keramike. Oslanjajući se na do tada publikovane nalaze, V. Andersen-Stojanović smatra da je upotreba keramičkih balsamarija, u znatno izmenjenom obliku i veličini, nastavljena tokom II i III veka u Trakiji i na Kipru. Na Viminacijumu, gde je istraženo preko 13000 grobova, keramički balsamariji su zastupljeni sa 21 primerkom. Svi su nađeni na prostoru južne nekropole (lokaliteti Više grobalja i Pećine) i potiču iz 19 (20) grobova. Zajednička karakteristika im je dug tanak vrat bez drški, dok obod, recipijent i dno mogu biti različito profilisani. Glina od koje su rađeni je od dobro do fino prečišćene, ponekad sa dodatkom usitnjenog krečnjaka. Pečeni su u nijansama crvene boje (Munsell 2,5YR 5-6/8 5YR 7/6), neobrađene, delimično glačane, ili ređe, bojene površine. Visina posuda je od 13,6 do 22,3 cm, dok se zapremina kreće od 90 do 600 ml. Na osnovu oblika je izdvojeno devet grupa. Najbrojniji među njima su varijante balsamarija lukovičasto profilisanog recipijenta (sl. 1/1-8), zatim primerci izduženog vrećastog tela (sl. 2/1-5) i balsamariji loptastog recipijenta (sl. 3/1-2). Ostali oblici (sl. 4-9), se javljaju sa po jednim nalazom. Primerci nađeni na Viminacijumu pripadaju, uslovno rečeno, mlađoj fazi proizvodnje ove keramičke forme. Na osnovu publikovanih nalaza, može se zaključiti da su, u odnosu na starije balsamarije manjih dimenzija, u kasnijem periodu, od kraja I i tokom II veka, izrađivani u znatno manjem broju. Naime, među nalazima sa nekropola u Duklji, Singidunumu i Sirmijumu uopšte nije bilo keramičkih balsamarija, dok su na emonskoj i ptujskoj nekropoli, kao i u grobovima sa drugih nalazišta oni izuzetno retki. U bogatom keramičkom materijalu iz Viminacijuma, gde je izdvojeno 14 funkcionalno različitih tipova i preko 600 oblika posuda, keramičke boce su zastupljene u zanemarljivom broju. Međutim imajući u vidu ukupan broj do sada publikovanih nalaza ove vrste, one čine zavidan uzorak. Sudeći prema strukturi i boji gline, kao i načinu izrade potiču iz različitih, za sada nepotvrđenih, proizvodnih centara. Izuzetak predstavlja blago deformisan primerak (sl. 3/1), za koji, zbog tehnoloških karakteristika, možemo pretpostaviti da predstavlja viminacijumski proizvod. Na osnovu postojećih podataka o stratigrafiji, kao i priloga sa kojima su nađeni - uglavnom žižaka, keramičkih posuda i novca (tabele 1-3), primerci sa Viminacijuma mogu se datovati u period kraja I i prve polovine II veka. Pitanja vezana za osnovnu funkciju keramičkih balsamarija - boca, kao i ona o njihovom značenju i korišćenju u pogrebnim ritualima, ostaće nedovoljno razjašnjena. Najprihvatljivijom nam se čini pretpostavka da su ove posude u primarnoj upotrebi služile kao ambalaža za proizvode pakovane u manjim količinama, možda najpre za mirišljava ulja. Okolnosti nalaza na Viminacijumu dovode u pitanje pretpostavku da su prilikom sahrana balsamariji korišćeni za izlivanje tečnosti po grobu. Naime, u čak šest grobova, keramičke boce nađene su zajedno sa krčazima, i to najčešće sa tri krčaga. Ne može se sa sigurnošću reći ni da li su primerci većih dimenzija, izrađeni u kasnijem periodu, imali istu funkciju kao oni manji, iz helenističkog i ranorimskog razdoblja. Naime za razliku od manjih keramičkih balsamarija, kojih je, često, bilo više u jednom grobu, u grobovima datovanim u kraj I i prvu polovinu II veka uglavnom je nalažen po jedan primerak. Jedini grob sa dva balsamarija otkriven na Viminacijumu, je grob sa kremiranim ostacima pokojnika (G1-998) u kome su, pored ostalih nalaza (tabele 1-3), bila tri krčaga i bočica od stakla. U tom smislu ostaje i dilema da li keramičke boce, stakleni balsamarij i krčazi, nađeni u jednom grobu, ukazuju na promenu u običajima i nameni keramičkih balsamarija prilikom sahrana u kasnijem periodu. Izvesno je, da su, kako na južnoj nekropoli Viminacijuma, tako i na navedenim nekropolama, odnosno u pojedinač nim grobovima sa drugih nalazišta, keramičke boce najčešće nalažene u grobovima sa kremiranim ostacima pokojnika. Na Viminacijumu, gde je uzorak istraženih grobova daleko veći nego na ostalim nalazištima - od ukupno 7839 grobova sa inhumiranim pokojnicima, svega pet je imalo keramičke boce kao prilog, dok je u 2726 grobova sa kremiranim ostacima nađeno čak 16 ovih posuda. Podaci dobijeni analizom skeletnih ostataka iz tri groba, u kojima su sahranjene četiri individue, pokazali su da su dva pripadala deci (jedne do dve godine starosti), treći mlađoj osobi starosti između 15 i 19 godina, a najstarija je muškarac od oko 50 godina. Nažalost analiza kremiranih ostataka, do sada, nije urađena. Imajući u vidu pomenutu činjenicu da većina balsamarija potiče, upravo, iz grobova sa kremiranim ostacima, može se pretpostaviti da bi antropološka analiza pomenutih ostataka dala podatke koji bi omogućili donošenje određenijih zaključaka vezanih za namenu i značaj keramičkih balsamarija u pogrebnom ritualu.sr
dc.description.abstractThe earliest balsamaria to appear in the Hellenistic and Early Roman periods are ceramic and seldom over 10 cm in height. On the Southern Necropolis of Viminacium (sites Više grobalja and Pećine) 21 vessels of this type have been found. The features they have in common are a long slender neck and the absence of handles. Based on the shape of their bodies nine groups have been identified. Although they are similar to glass balsamaria, the term bottle seems more appropriate chiefly on account of their size. Of several proposed suggestions about their basic function, the most plausible seems to be that their primary use was as containers for products packed in small amounts. Although most published finds come from burials, the question of their significance and use in funerary rituals remains inadequately elucidated. It is impossible to say with certainty whether the larger-sized vessels of a later date had the same function as the smaller Hellenistic and Early Roman ones. What is certain is that they are usually found in cremation burials, as shown by both Viminacium's Southern Necropolis, the necropolises of Poetovio and Emona, and individual graves on other sites. To judge from the clay fabric and colour and the manner of manufacture, the ceramic bottles from Viminacium come from different and as yet unidentified production centres. From the stratigraphic data and the grave goods they were found in association with they can be dated to the end of the first and first half of the second century, tentatively regarded as a later phase in their production.en
dc.publisherArheološki institut, Beograd
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceStarinar
dc.subjectViminaciumen
dc.subjectnecropolisen
dc.subjectgraveen
dc.subjectfunctionen
dc.subjectdatingen
dc.subjectceramic balsamarium-bottleen
dc.titleKeramički balsamariji - boce - primer Viminacijumasr
dc.titleCeramic balsamaria-bottles: The example of Viminaciumen
dc.typearticle
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.citation.epage336
dc.citation.issue56
dc.citation.other(56): 327-336
dc.citation.spage327
dc.identifier.doi10.2298/STA0656327N
dc.identifier.fulltexthttp://rai.ai.ac.rs/bitstream/id/280/76.pdf
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record